BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN HÓA

Truy cập

Hôm nay:
140
Hôm qua:
429
Tuần này:
140
Tháng này:
12896
Tất cả:
1859934

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

QUY CHÉ LÀM VIỆC CHI ỦY BVĐK QUAN HÓA

 


 

 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CHI ỦY, CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 
   
 

 


- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ( Khóa XI );

- Căn cứ quy định số 98 - QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Chấp hành Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan;       

         - Căn cứ Quy định số 97 - QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Chấp hành Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của Chi ủy, Chi bộ Bệnh viện đa khoa Quan Hóa;

Chi ủy, Chi bộ bệnh viện, thống nhất ban hành Quy chế làm việc của Chi ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

 

 Chương I

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1: Chi ủy là cơ quan chấp hành của Chi bộ chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Chi bộ giữa 2 kỳ Đại hội.

- Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của Cấp ủy cp trên, Nghị quyết của Đại hội Chi bộ lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của Chi bộ, cụ thể hóa các Chủ trương, Nghị quyết của Chi bộ, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh;

- Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị:

+ Tham gia ý kiến với lãnh đạo Sở Y tế về nhiệm vụ chuyên môn trong từng thời kỳ;

+ Có Chủ trương, Nghị quyết để tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, quần

chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

- Xét đề nghị kết nạp đảng viên, xét khen thưởng, kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng theo quy định Điều lệ Đảng;

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị Chi bộ; chuẩn bị nội dung, nhân sự, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2: Các đồng chí Chi ủy viên

- Tham gia lãnh đạo tập thể Chi bộ, dự đầy đủ các kỳ họp Chi bộ, chuẩn bị ý kiến đóng góp có chất lượng tốt. Mỗi Chi ủy viên được giao phụ trách một số lĩnh vực công tác được phân công ( có quyết định kèm theo), hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác được phân công, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Chi ủy phân công với tinh thần chủ động sáng tạo và trách nhiệm cao;

-  Chịu trách nhiệm trước Chi ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Cấp ủy lĩnh vực mình phụ trách, phản ánh và đề xuất kịp thời với Chi ủy những diễn biến về tư tưởng, tổ chức, cán bộ và mọi hoạt động trong đơn vị có liên quan đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ và công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, các đoàn thể quần chúng. Gương mẫu trong việc chấp hành các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, gắn bó với quân chúng cơ quan, cũng như ở nơi cư trú, không ngừng tự nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực tự lãnh đạo, điều hành;

- Có quyền được thông tin và chất vấn các hoạt động của Chi ủy và các đồng chí Chi ủy viên khác. Có quyền trình bày để làm rõ những kết luận có liên quan đến bản thân khi cần thiết. Có quyền bảo lưu ý kiến, nhưng phải chấp hành Nghị quyết của tập thể đã thông qua;

- Công tác kiểm tra, giám sát của Chi ủy do đồng chí Chi ủy viên phụ trách kiểm tra chịu trách nhiệm chính trước Chi ủy. Khi tiến hành kiểm tra, giải quyết vụ việc, tùy tình hình cụ thể, Chi ủy có thể phân công các đồng chí Chi ủy viên và các đồng chí đảng viên tham gia để kiểm tra nội dung theo quy định;

          Điều 3: Chi ủy chịu trách nhiệm điều hành và giải quyết công việc hằng ngày, giữa 2 kỳ họp của chi bộ.

          - Trực tiếp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để giải quyết những vấn đề khi cần thiết về công tác chuyên môn, công tác tổ chức,cán bộ;

          - Chuẩn bị nội dung Hội nghị Chi bộ: tổng hợp tình hình và chuẩn bị các văn bản, thông tin cấn thiết để Chi bộ thảo luận, quyết định;

- Chịu trách nhiệm về công tác đảng vụ, công tác tài chính của Chi bộ, đảm   

bảo chế độ báo cáo với Cấp ủy cấp trên, thông tin cho các đồng chí Chi ủy viên những vấn đề cần thiết theo quy định;

          - Đồng chí Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm mọi mặt trước Chi bộ và thay mặt cho Chi ủy quyết định các vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn và những chủ trương do Chi bộ quyết định, phụ trách công tác tư tưởng tổ chức, chủ trì các cuộc họp của Chi bộ.

          - Đồng chí Phó bí thư chi bộ, có trách nhiệm tổng hợp tình hình, công tác cán bộ, đảng vụ, tài chính Đảng, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công việc khi Bí thư đi vắng và ủy quyền;

          - Các đồng chí Chi ủy viên được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác khác chịu trách nhiệm trước Chi bộChi ủy về những nhiệm vụ được giao.

 

Chương II

NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC

          Điều 4: Chi ủy làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mở rộng dân chủ phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao hiệu quả công tác, hiệu quả lãnh đạo.

          Điều 5: Chi ủy căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, quy chế làm việc để chỉ đạo hoạt động của Chi bộ theo chương trình, quy chế. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc, giao ban nắm tình hình để có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

          Điều 6: Chế độ làm việc:

          - Chi bộ họp mỗi tháng 1 lần do Chi ủy triệu tập, khi có việc đột xuất thì họp bất thường; thời gian họp vào cuối tháng. Nội dung họp: đánh giá khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng, công tác Đảng, của Chi bộ trong tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm; đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Nội dung và ý kiến thảo luận của các thành viên, kết luận của đồng chí chủ trì phải được ghi vào biên bản. Các Nghị quyết của Chi ủy phải có ít nhất 2/3 số y viên dự họp và quá 1/2 số y viên tán thành mới có giá trị;

          - Các đồng chí Chi ủy viên phụ trách từng lĩnh vực công tác được phân công phải báo cáo công việc hằng tháng và những diến biến bất thường với Chi ủy hoặc đồng chí Bí thư;

          - Chế độ tự phê bình và phê bình: 6 tháng đàu năm và cuối năm, tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân Chi ủy, hướng dẫn cho các đảng viên kiểm điểm tự phê bình, phê bình, phân loại đảng viên và tổ chức Đảng, bình xét danh hiệu thi đua trong Đảng và đề nghị cấp trên khen thưởng;

          - Chế độ học tập: Chi ủy có kế hoạch và đề nghị Đảng ủy cấp trên, Thủ trưởng chuyên môn tổ chức tập huấn hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, về quản lý nhà nước, về nghiệp vụ công tác Đảng, về chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn cho các đồng chí Chi ủy viên và cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Mỗi đồng chí Chi ủy viên xây dựng chương trình tự học, tự bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu công tác và điều kiện của riêng mình.

          Điều 7: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chuyên môn và các đoàn thể:

          - Phối hợp vối chính quyền lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo cuả Chi bộ đối với những chủ trương về chuyên môn, quản lý tài chính, tài sản về công tác tổ chức cán bộ, về thực hiện chế độ chính sách, về thi đua khen thưởng trong cơ quan;

          - Định kỳ 6 tháng, cuối năm, Chi ủy nghe BCH các Đoàn thể ( Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Cựu chiến binh … ) báo cáo tình hình hoạt động và có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo. Các đoàn thể khi có vấn đề cần đề xuất với Chi ủy phải có văn bản gửi trước để đưa ra tập thể Chi ủy, nếu có liên quan đến chuyên môn thì tập thể Chi ủy và lãnh đạo chuyên môn phối hợp giải quyết;

          Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa chuyên môn, Công đoàn và các đoàn thể quần chúng khác.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8: Tập thể Chi ủy, Chi bộ Bệnh viện, các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. các đồng chí trong Chi ủy có trách nhiệm phổ biến nội dung Quy chế đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị;

 Quy chế được Chi ủy thống nhất thông qua ngày 20/5/2020 trong quá trình thực hiện có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ ./.

 

Nơi nhận:                                                                       T/M. CHI ỦY

- HU (báo cáo);                                                                     BÍ THƯ

- Các đ/c Chi ủy ( T/hiện);

- Lưu CB.                                                                             

                                                                                                          

 

                                                                                     Nguyễn Xuân Lợi

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h